Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen

Privacyverklaring SWOS

By on juni 7, 2018

SWOS, gevestigd aan de Fabrieksdijk 6, 4651 BR Steenbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens

SWOS, gevestigd aan de Fabrieksdijk 6, 4651 BR Steenbergen, tel. 0167-541137. Email: info@swo-stb.nlen www.stichtingwelzijnouderensteenbergen.nl

Het bestuur SWOS, gedelegeerd naar mw. T. Joxhorst is functionaris gegevensbescherming van SWOS, zij is te bereiken via het emailadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SWOS verzamelt geen unieke informatie over u (N.A.W. gegevens, emailadres etc.) via de website, behalve als u die informatie uitdrukkelijk verstrekt. Al u reageert via het e-mailformulier van de website SWOS of Steunpunt Mantelzorg vragen wij o.a. uw naam, adres en emailadres. Deze gegevens gebruiken we om u de gevraagde informatie toe te sturen of u in te schrijven als mantelzorger. Schrijft u zich in als mantelzorger dan wordt hier apart toestemming voor gevraagd om uw gegevens op te nemen en te bewaren.

SWOS verwerkt uw persoonsgegevens die u ons bij aanmelding als/voor: mantelzorger; maaltijdklant; deelnemer aan activiteiten; intake van aanvraag persoonsalarmering; vaste klant PLUSBUS en vrijwilliger.

Hieronder de vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Klant bij de PLUSBUS

 • Naam en voorletters
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

Deelnemer aan activiteiten

 • Naam en voorletters
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw bankrekeningnummer t.b.v. automatische incasso kosten activiteiten

Klant bij de maaltijdendienst

 • Naam en voorletters
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Uw bankrekeningnummer t.b.v. automatische incasso kosten maaltijden

Mantelzorger + zorgvrager

 • Naam en voorletters
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Eventueel reden hulpvraag

MaatjesPlusproject

 • Naam en voorletters
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Reden hulpvraag + achterliggende problematiek
 • Adresgegevens hulpverlener

Vrijwilligers

 • Naam en voorletters
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Gekozen taken + de daarbij behorende voorkeuren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SWOS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bezorgen van maaltijden
 • Het halen en brengen van de klant met de PLUSBUS
 • Verzenden van Nieuwsbrief Mantelzorg
 • U te informeren over wijzigingen in uw activiteiten
 • U te informeren over a.s. activiteiten / nieuwe activiteiten / nieuws vanuit SWOS / nieuws vanuit Steunpunt Mantelzorg

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SWOS bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: N.A.W. gegevens; telefoonnummer; IBAN; ISBN, 6 maanden nadat u te kennen hebt gegeven te willen stoppen met het volgend van de activiteit, inschrijving als mantelzorger, maaltijdklant, PLUSBUS klant. Deze termijn is gekozen zodat we in staat zijn eventuele vragen na beëindiging van de overeenkomst nog goed te kunnen beantwoorden.

E-mailadres: tot u aangeeft geen mail meer te willen ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

SWOS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen voor het doen van (commerciële) aanbiedingen.

Foto’s

Tijdens de activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden. Deze foto’s worden gebruikt voor publicatiedoeleinden en voor verslagen/rapportages van activiteiten. Bij de foto’s worden nooit persoonsgegevens vermeld, tenzij met toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

SWOS maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn alleen noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens (waaronder ook begrepen foto’s) in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SWOS  en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@swo-stb.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u aansluitend vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SWOS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SWOS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@swo-stb.nl

SWOS heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Al onze papierengegevens zijn op opgeslagen in gesloten archiefkast, mede dat ook het kantoor wordt ook afgesloten.

25/5/2018

Posted in: Nieuws