Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen

Respijtzorg

Vervangende zorg voor mantelzorgers (respijtzorg)

Soms heeft u als mantelzorger even tijd voor uzelf nodig. Om uit te rusten, andere mensen te zien of andere dingen te doen dan zorgen. Dat kan echter alleen als u de zorg op een verantwoorde manier kunt overdragen. Wat zijn daarvoor de mogelijkheden?

Vervangende zorg of respijtzorg

Vervangende zorg of respijtzorg houdt in dat u de zorg tijdelijk overdraagt aan een ander. Deze zorg kent vele vormen:

  • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
  • Ook kan er iemand bij uw naaste thuis komen, als deze liever in zijn vertrouwde omgeving blijft.
  • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger
  • Het kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.
  • Het kan ook gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager waarbij de zorg wordt overgenomen door een zorgprofessional.

Financiering

Respijtzorg is soms gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. Als er wel kosten aan verbonden zijn, kunt u die mogelijk vergoed krijgen:

•vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf ondersteuning krijgt vanuit de Wmo. In dat geval kunt u respijtzorg zowel binnen als buitenshuis aanvragen bij de gemeente. Hiervoor geldt een vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Dit is een maatwerkvoorziening van maximaal 3 etmalen. En tijden waarop reeds zorg aanweizg is vallen hier niet onder.

•vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is mogelijk als de zorgvrager zelf zorg krijgt vanuit de Wlz. In dat geval kunt u een indicatie voor respijtzorg aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg(CIZ). Ook hiervoor geldt een vermogens- en inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

•door de zorgverzekeraar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Mezzo heeft de Consumentenbond laten onderzoeken welke vergoedingen de verzekeraars in 2015 bieden. Bekijk het vergoedingenoverzicht 2015 op www.mezzo.nl

•vanuit de Jeugdwet. Kinderen met een beperking, stoornis of aandoening kunnen in aanmerking komen voor logeeropvang in een instelling. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij uw gemeente. Bij het Centrum Jeugd en Gezin.

•vanuit het persoonsgebonden budget (pgb).

Waar is het aanbod te vinden?

•Op www.respijtwijzer.nl staat een landelijke database met respijtzorgvoorzieningen. U kunt hier zoeken op bijvoorbeeld zorgboerderijen, logeerhuizen en vrijwilligerszorg. Maar ook op doelgroep, zoals dementie of autisme.

Respijtzorg buitenshuis

Indien u deze vorm van respijt/ vervangende zorg wilt inzetten, dan denkt u aan dagopvang/ besteding , logeeropvang.
Overdag geen opvang maar s avonds wel.
Dagverzorging op locaties van Tante Louise-Vivensis,
Lindenburg, Steenbergen
Moermont , Bergen op Zoom
Stuijvenburgh, Bergen op Zoom
Heideduin, Hoogerheide

De Jacqueline flat, Bergen op Zoom heeft 2 respijtzorg kamers, deze zijn tot zzp 4 in te zetten .
Voor inzet op de locaties of de thuiszorg van Tante Louise-Vivensis kunt u contact opnemen met het cliënt service bureau 0900-9004444 (lokaal tarief)

Via een PGB is het mogelijk bij Zorg Anders ,van Glymestraat, Steenbergen zorg in te kopen om als logeeradres te dienen.

Dagbesteding zorgboerderijen ( info van website vraagwijzer)
De Zorgboerderij , Zeeweg 4, 4681 SN Nieuw-Vossemeer
Zorghoeve Kakelbont Boompjesdijk 11, 4671 PR Dinteloord
Zorgboerderij De Lindenhof, Gagelweg 15, 4651VL Steenbergen

Net buiten de gemeente

Zorgboerderij Meeshoeve, Oud Gastel
Zorgboerderij Blankershof Oud Gastel
Dagbesteding Wmo en Jeugdzorg “Onze Wijngaard”, Heuvelweg 5, Ossendrecht
Reginahof  , Middelstraat 1, Steenbergen gaat 2 respijtkamers openen.
Pauwer, Bergen op Zoom heeft logeermogelijkheden, 088-6110211

Indien u als mantelzorger plotseling wegvalt , of binnen zeer afzienbare tijd wegvalt kan via de huisarts bij de Wlz een 1e lijnsverblijf voor kortdurende opname voor onplanbare zorg worden aangevraagd. Dit zorg dan voor een kortdurende opname in het verzorgingshuis.

Respijtzorg thuis

Indien u al gebruik maakt van een thuiszorgorganisatie vanuit Wmo of Wlz, kunt u contact opnemen met uw eigen organisatie en aangeven dat u een (tijdelijke) uitbreiding van de indicatie nodig heeft.

Via het Steunpunt Mantelzorg kunt u een aanvraag doen voor vrijwillige thuishulp/ respijtzorg.
Deze is afhankelijk van het aanbod aan vrijwilligers inzetbaar veelal overdag op werkdagen, soms ook avonden.

Handen in huis ( landelijke organisatie , thuiszorg ter ontlasting van de mantelzorger)

De werkwijze

•De aanmelding voor mantelzorgvervanging (minimaal 3 dagen, 2 nachten) wordt gedaan door de mantelzorger of degene die de zorg gaat ontvangen.U begrijpt dat wij de eerste keer meerdere weken (8 tot 10) nodig hebben om de zorg zorgvuldig te organiseren. Bent u reeds bekend bij onze organisatie? Dan is het voldoende om telefonisch contact met ons op te nemen.

•Wanneer we uw aanvraag in behandeling nemen brengt een van de vaste medewerkers of een collega van een van de samenwerkingspartners van Handen-in-Huis een intakebezoek bij de mantelzorger en hulpvrager thuis.

•Handen-in-Huis vraagt (indien nodig) vast een machtiging aan bij de zorgverzekeraar van de hulpvrager.

•Handen-in-Huis zoekt een beschikbare vrijwillig(st)er en informeert deze over de te verzorgen hulpvrager, de te verrichten mantelzorgactiviteiten en de situatie thuis.

•Handen-in-Huis kan niet garanderen dat er een geschikte vrijwillig(st)er gevonden kan worden, maar doet haar uiterste best.

•De vrijwillig(st)er brengt eerst een kennismakingsbezoek bij de hulpvrager thuis, tenzij acute inzet is vereist.

•Indien beide partijen positief op de kennismaking reageren, wordt de verzorging afgesproken en schriftelijk vastgelegd.

•De mantelzorgvervanging start op het afgesproken moment.

•Tijdens de verzorging fungeert Handen-in-Huis als achterwacht voor eventuele vragen of het oplossen van problemen.

•Handen-in-Huis betaalt de vrijwillig(st)er de afgesproken onkostenvergoeding uit en stuurt een factuur naar de zorgverzekeraar of de hulpvrager.

•De vrijwillig(st)er stuurt (op vrijwillige basis) een evaluatieverslag over de verzorging naar Handen-in-Huis.

NB Handen-in-Huis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de door u gemaakte kosten, wanneer er geen vrijwillig(st)er gevonden kan worden of wanneer, om welke reden dan ook, de zorg niet doorgaat.

Heeft u een reis geboekt of wilt u een reis boeken klik dan hier voor informatie over een annuleringsverzekering met een mantelzorgclausule (vraag 2).